Basisschool de mAgneet is een katholieke school met een enthousiast team waar alle kinderen die ons toevertrouwd worden - van 2,5 tot 12 jaar -  kansen krijgen om zich evenwichtig te ontplooien.

We werken samen met de kinderen aan de hele ontwikkeling van het kind. 

Een kind kan zich enkel evenwichtig ontplooien als het zich goed in zijn vel voelt. Daarom worden in lessen en activiteiten het hoofd, de handen én het hart gestimuleerd. Leerkrachten maken werk van lessen met afwisselende werkvormen en leermiddelen(o.a. computer, digitale borden,…) .  Zij zorgen dat de kinderen een grote betrokkenheid hebben die aanzet tot leergierigheid en tot zelfstandig leren o.a. vrij kleuterinitiatief, hoekenwerk, contractwerk, kiesuurtje, … Omdat een kind moet leren met anderen om te gaan, hechten we veel belang aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Dit doen we o.a. met het programma ‘Toeka’, klasdoorbrekend werken, tandemlezen waarbij oudere kinderen lezen met jongere kinderen,… Tijdens de muzische namiddagen krijgen de kinderen de kans om zich uit te leven via toneel, muziek, beweging en beeld. Met onze eigen schoolbus maken we vele leeruitstappen.

We werken samen met de kinderen aan de ontplooiing van ieder kind.

Doordat elk kind uniek is vraagt dit een aanpak die niet alleen klassikaal gericht is maar ook individueel. In de school is er een systeem om kinderen te volgen waardoor elk kind tijdig hulp krijgt, op elk vlak. Hierin worden we bijgestaan door de zorgcoördinatoren en het centrum voor leerlingenbegeleiding(CLB). De kleuterleidsters van de jongste kleuters krijgen extra ondersteuning van een kinderverzorgster.

We werken samen met de kinderen aan de ontplooiing van een christelijke identiteit. 

Samen doorleven we waarden en normen, leren we respect te hebben voor de eigenheid van ieder mens en zorg te dragen voor de ander en de natuur. Christelijke grondwaarden krijgen hun uitdrukking in hedendaagse, kindvriendelijke activiteiten. Ook hebben we aandacht en respect voor andere godsdiensten en levensvisies.

 

Om dit alles zo goed mogelijk te realiseren is een goed uitgebouwde organisatie nodig met voldoende overlegstructuren en participanten 

Uitgebouwde organisatie: het schoolbestuur, de schoolraad, het kernteam, de leerkrachtwerkgroepen, de maandelijkse personeelsvergaderingen, de klassenraden i.s.m. het CLB, de functioneringsgesprekken, de overlegmomenten van de leerkrachten, de oudervereniging, het schoolbuscomité, de samenwerking met de scholengemeenschap Genegen, de parochie,  de stad, de politie, het cultureel centrum en de bibliotheek.

 

Ouders hebben inspraak in onze school via de oudervereniging, schoolraad en meerdere oudercontacten. Algemene informatie over de schoolwerking krijgen ouders via infoavonden, openklasdagen en de openschooldag. Onze school zorgt voor een degelijke voor- en naschoolse opvang (’s morgens vanaf 7.30 uur aan school, bij Plons en op het internaat). Met het middelbaar onderwijs hebben we een nauwe samenwerking om een vlotte overgang naar een middelbare school in de buurt te garanderen.

 

Vorming, opvoeding en onderwijs staan niet los van de maatschappij. De snel veranderende maatschappij leidt tot nieuwe inhouden, werkvormen en methoden. In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.

  • Kinderen vaardig maken in de informatie- en communicatietechnologie (computergeletterdheid) zodat ze vandaag en morgen een weg kunnen vinden in onze informatiemaatschappij.
  • Klasdoorbrekende muzische namiddagen verder zetten zodat kinderen leren genieten en leren openstaan voor drama (toneel), bewegingsexpressie, muziek en beeld. (2x per jaar theaterbezoek)
  • Doelgericht werken in de kleuterschool. -Gebruik van interactieve werkvormen om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen vb. groepswerk, partnerwerk,… -Verderzetten van de initiatieven als verkeersactieve school, sportieve school en MOS-school (milieuzorg)
  • Aandacht voor de technologische opvoeding en uitbouw van een netwerk met technische scholen uit de buurt
  • Verder zetten van acties voor een warm schoolklimaat: Toeka, forum, mini-project, project, schoolfeest, leerlingenraad, kindvriendelijke speelplaatswerking, 1x per maand klasdoorbrekend werken bij de kleuters, sneeuwklas met 3de graad, dans tijdens de middagpauze,…